Tuesday, July 15, 2008به سوي اتحاد ملي!
سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي
(اطلاعيه)
مدخل:

رشد حركت ملي آذربايجان جنوبي توجه سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است. از اين روي موضوع ضرورت سمبلي مطرح مي شود كه بتواند تمثيل كننده آذربايجان جنوبي و حركت ملي آن باشد. در سالهاي گذشته برخي از گروهها و تشكلها با درك اين ضرورت چندين طرح پرچم پيشنهاد داده اند. اما متأسفانه در گذر زمان اين پرچمهاي پيشنهادي نتوانستند ماهيت يك پرچم ملي را كسب كنند و تنها حمايت تشكل پيشنهاد دهنده را به دست آوردند. اين مسئله به مرور زمان زمينه اختلافات را در بين ملت، فعالين ملي، گروهها و تشكلها به وجود آورده است. بي شك مشكل ياد شده با گذشت زمان مي تواند موجب افزايش دامنه اختلافات شود. براي حل اين مسئله مهم حركت ملي آذربايجان جنوبي جمعي از فعالين ملي مستقل در طي ماههاي گذشته به مباحثات گسترده و مداوم پرداختند. بر اساس نتايج مفيد و مشخص اين مباحثات جهت حل مسئله با در نظر گرفتن اصول دمكراسي با بسياري از فعالين ملي ـ سياسي، گروهها و تشكلها مذاكراتي صورت گرفت. بدينوسيله با توجه به نتايج اين مباحثات و مذاكرات به اطلاع ملت كبير آذربايجان و فعالين ارجمند حركت ملي آذربايجان جنوبي مي رساند:
مقدمه:

در طول تاريخ ملتهاي مختلف براي متمايز ساختن هويت خود از ديگر ملتها و معرفي خود دست به ايجاد سمبلها زده اند. سمبلها به عنوان عاملي عيني برخاسته از شيوه زندگي ملتها بوده و بيانگر هويت، تاريخ، فرهنگ و فلسفه حيات آنان مي باشند. همچنين سمبلها در متحد ساختن ملتها نقش بسيار مهمي ايفا نموده اند.
هدف حركت ملي آذربايجان جنوبي رهايي ملت آذربايجان جنوبي از اسارت شونيزم فارس مي باشد. اگرچه نيت اساسي حاكميت غدار شونيزم فارس به كارگيري سياستهاي غير انساني براي از بين بردن هويت ترك آذربايجان مي باشد، اما حركت ملي آذربايجان جنوبي با شعوري بلند مرتبه، ايماني عظيم و اراده اي آهنين در مقابل آن ايستادگي مي كند. در طي سالهاي گذشته حركت ملي آذربايجان جنوبي رشد يافته و تمامي خواسته هاي غير انساني و ضد دمكراتيك شونيزم فارس را بي اثر كرده و در راستاي اثبات مقتدرانه هويت ملي آذربايجان جنوبي گامهاي محكمي برداشته است. بدين جهت ضرورت وجود سمبلي كه بتواند حركت ملي آذربايجان جنوبي را كه روز به روز در مجامع بين المللي به جد گرفته مي شود، به صورت عيني تمثيل نمايد. اگرچه برخي از گروهها و تشكلها با درك ضرورت مطالب قيد شده در بالا و براي حل مسئله در سالهاي گذشته طرحهاي مختلف پرچم پيشنهاد داده اند، اما با تأسف به دلايل مختلف در اين راه موفق نبوده و نتوانسته اند تبديل به يك سمبل ملي مشترك شوند.
ما جمعي از فعالين ملي مستقل حركت ملي آذربايجان جنوبي تنها راه حل اين مسئله مهم را بر اساس اصول دمكراسي و در سايه همكاري و تفاهم فعالين ملي، گروهها و تشكلها ممكن مي دانيم. حركت ملي آذربايجان جنوبي هميشه قادر به حل مشكلات پيش آمده بوده است و معتقديم كه امروز هم مي تواند از عهده حل مشكل مزبور بر آيد. بر اساس اين ديدگاه توافق اكثريت فعالين ملي، گروهها و تشكلها - كه در بطن حركت ملي آذربايجان جنوبي قرار دارند و در راه آزادي ملت آذربايجان در مبارزه اي مقدس هستند _ در مورد سمبلي مشترك و واحد تأثير حركت مليمان را چندين برابر خواهد نمود.

طرح سمبل:

با توجه به شرايط حاكم بر حركت ملي آذربايجان جنوبي طرح ارايه شده در كتاب منتشر شده از طرف تشكل آذربايجان واحد (BAB) مجدداً پيشنهاد و معرفي مي گردد. اين طرح در كتاب (خلاصه تاريخ آذربايجان) كه در سال 1999 ميلادي به چاپ رسيده، آمده است. طرح مزبور همانند پرچم جمهوري آذربايجان شمالي است ولي به دليل اسارت آذربايجان جنوبي در بند حاكميت شونيزم فارس هلال ماه و ستاره هشت پر آن در نوار مياني به رنگ سياه مي باشد.
پيشنهاد يك طرح جديد به احتمال زياد موجبات بروز مناقشات بين فعالين ملي و تشكلها را باعث مي شد. به نظر ما طرح پيشنهادي مي تواند به درستي نمايانگر حركت ملي آذربايجان جنوبي باشد. در اينجا بايد به مطلب مهمي اشاره كرد. از آنجايي كه موضوع پرچم ملي از موضوعات جدي و استراتژيك يك ملت مي باشد، لذا انتخاب آن ـ با توجه به شرايط كنوني ـ بايد در متن زمان و با تفاهم و رضايت اكثريت فعالين ملي، گروهها و تشكلهاي مختلف صورت گيرد. بر اين اساس سمبل پيشنهادي در صورت كسب حمايت طيفهاي مختلف حركت ملي آذربايجان جنوبي به طور طبيعي ماهيت پرچم ملي را كسب خواهد كرد.

مفاهيم عناصر موجود در طرح:

عناصر موجود در سمبل يك ملت (مثل رنگها، اشكال و غيره) بيانگر آمال، اهداف و نگرشهاي سياسي، ديني و فلسفي آن ملت مي باشد. به همين دليل علاوه بر اسم يك كشور سمبل ملي نيز معرف آن مي باشد. در گذر زمان و به دليل بروز حوادث سياسي ـ اجتماعي و لحاظ كردن شرايط و مطالبات جديد رنگها و اشكال سمبل و پرچم ملتها و همچنين تعبير و تفسير آنها مي تواند تغيير كند.
ما خود را براي انجام تغييرات خاص در مورد مفاهيم عناصر پرچمي كه به اهتمام رهبر مليمان محمد امين رسولزاده در سال 1918 براي جمهوري آذربايجان تعيين شده است، صلاحيتدار ندانستيم. اين مسئله مهم يعني انجام تغييرات خاص و اساسي در تفسير عناصر را به عهده رأي مجلس ملي يا پارلمان بعد از استقلال آذربايجان جنوبي مي گذاريم. بر اساس اين تصميم رنگ آبي موجود در نوار بالايي سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي نشانه هويت ترك، رنگ قرمز در نوار مياني نشانه معاصر بودن و رنگ سبز در نوار پاييني نشانه اعتقاد اكثريت ملت آذربايجان به دين اسلام مي باشد.
هلال ماه و ستاره هشت پر در نوار قرمز رنگ به رنگ سياه هستند. اين نشان دهنده فقدان حاكميت ملي آذربايجان جنوبي و اسارت آن توسط شونيزم فارس است. بدون شك هدف حركت ملي آذربايجان جنوبي اثبات هويت ترك آذربايجان و رهايي آن از اسارت شونيزم فارس مي باشد. بر همين اساس پس از استقلال آذربايجان جنوبي و بنا بر انديشه هاي كهن ترك كه ستاره درخشان نشان حاكميت است، رنگ سياه از ستاره هشت پر زدوده خواهد شد. در اصل هدف اساسي و مهم حركت ملي آذربايجان جنوبي در راه استقلال آذربايجان زدودن رنگ سياه از سمبل ملي و رساندن ملت آذربايجان جنوبي تا روشنايي مي باشد. اين موضوع به شكلي متناسب در طرح ارايه شده انعكاس يافته است.
با در نظر گرفتن اين مسئله كه احتمال تبديل سمبل پيشنهادي در آينده به پرچم وجود دارد، به موضوع ديگري مي پردازيم. يكي از اهداف مهم بسياري از فعالين ملي و تشكلهاي حركت ملي آذربايجان جنوبي اتحاد با بخش شمالي وطنمان مي باشد. به همين جهت پرداختن به اين موضوع تاريخي و استراتژيك در رابطه با سمبل ملي لازم مي نمايد. بر اين اساس هلال ماه سياه رنگ موجود در سمبل پس از استقلال آذربايجان جنوبي تا اتحاد آذربايجان به نشانه جدايي دو بخش وطنمان باقي خواهد ماند و به هنگام اتحاد سرزمين تاريخيمان با درخشش هلال ماه پرچم آذربايجان جنوبي پرچم مشترك و واحد آذربايجان محقق خواهد شد. علاوه بر اين پس از تشكيل حكومت مستقل آذربايجان جنوبي امكان دستيابي به هر گونه تصميمي در رابطه با پرچم ملي به واسطه برگزاري رفراندم، رأي مجلس ملي يا پارلمان ممكن خواهد بود.
بدينوسيله از ملت، فعالين ملي، گروهها و تشكلهاي آذربايجان جنوبي به خاطر حفظ منافع ملي، اتحاد و سعادت ملتمان قبول و حمايت همه جانبه سمبل ملي پيشنهادي را خواهانيم.

اميد است اين سمبل براي ملت كبيرمان مايه خير و پيروزي باشد!
با آرزوي آزادي و پيروزي ملت كبيرمان!


جمعي از فعالين ملي مستقل
آذربايجان جنوبي
3/جولاي/2008


به سوي اتحاد ملي!
سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي
(پيوست؛ توضيحات و اشارات)


در بخش توضيحات و اشارات اطلاعيه مربوط به سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي پرداختن به مواردي چند ضروري به نظر مي رسد.

1 ـ در برهه كنوني حركت ملي آذربايجان جنوبي به يك سمبل وحدت بخش نياز دارد.

در سالهاي گذشته برخي از اشخاص، گروهها و تشكلهاي ملي براي حركت ملي آذربايجان جنوبي طرحهاي مختلف پرچم پيشنهاد دادند. متأسفانه به هر دليلي هيچكدام از اين طرحها نتواستند ماهيت ملي كسب كرده و تنها نمايانگر تشكل خاصي شدند. اين مسئله بعضاً باعث سردرگمي توده هاي مردمي شده و منشأ اختلافات در بين فعالين ملي و تشكلها شده است. در اصل پرچمي كه بايد منشأ اتحاد باشد، خود موجبي براي پراكندگي شده است! هر شخص يا تشكيلاتي كه در بطن حركت ملي آذربايجان جنوبي قرار دارد و احساس مسئوليت مي كند نمي تواند در مقابل اين مسئله مهم اغماض نمايد. اين مسئله مي تواند در مرور زمان مسبب فجايع زيادي باشد. به همين دليل حل اين مسئله بايد هر كسي را به تفكر وا دارد. بر اساس اين ديدگاه بر ضرورت سمبلي كه بتواند حركت ملي آذربايجان جنوبي را به شكل جبهه اي واحد نشان دهد، تأكيد مي شود. هر حركت ملي اي كه همراه با اختلافات و پراكندگيها نشان داده شود به آن اعتنا نشده و اغلب فعاليتهايش بي اثر مي ماند.
از يك زاويه ديگر به مطالب بالا مي نگريم. شايد 10 سال پيش اكثر فعالين حركت ملي آذربايجان جنوبي ضرورت وجود سمبل ملي را همچون امروز احساس نمي كردند. در سالهاي اخير حركت ملي آذربايجان جنوبي ضمن رشد در ميان بسياري از تشكلهاي بين المللي و رسانه هاي گروهي به نحو شايسته اي مطرح شده است. در اين رابطه نمي توان نقش مؤثر سلسله قيامهاي اعتراض آميز تاريخي و مهم آذربايجان جنوبي با پيشگامي تبريز قهرمان بر عليه شوونيزم فارس در مه 2006 را ناديده گرفت. قيام دهها شهر آذربايجان جنوبي در فاصله زماني اندك با قيام تبريز بزرگ بر عليه حكومت شوونيزم فارس مسئله ملي آذربايجان جنوبي را در سطح جهاني به شكلي جدي طرح كرد. طبيعي است كه در چنين شرايطي در رابطه با ضرورت وجود يك سمبل مشترك براي حركت ملي آذربايجان جنوبي همچون گذشته نمي توان بي تفاوت بود. بنا به دلايل آمده امروز ضرورت وجود يك سمبل براي نشان دادن همبستگي حركت ملي آذربايجان جنوبي قابل درك است.

2ـ براي اولين بار در حركت ملي آذربايجان جنوبي سمبل ملي پيشنهاد مي شود.

موضوع پرچم ملي از مهمترين مسايل تاريخي و استراتژيك هر ملت به شمار مي آيد. شايد اگر تا به امروز پرچمهاي مختلف پيشنهاد نمي شد، امروز موضوع پرچم يا سمبل ملي تا اين حد با حساسيت مطرح نمي شد. با توجه به حساسيت و پيچيدگي موضوع حتميت تعيين سمبل مشتركي كه تمثيل كننده حركت ملي آذربايجان جنوبي باشد، به ميان مي آيد. سمبل ملي كه نشانگر حركت ملي آذربايجان جنوبي باشد، بطور سيستماتيك براي اولين بار ارايه مي شود. به عقيده ما اين سمبل مي تواند وحدت آفرين باشد.

3ـ تعيين پرچم ملي آذربايجان جنوبي در روند زمان و با توافق اكثريت فعالين ملي، گروهها و تشكلها امكانپذير است.

پرچم ملي بيش از آنكه تمثيل كننده دولتها باشد، تمثيل كننده ملتهاست. هر ملتي كه در راه كسب هويت ملي خود مبارزه مي كند مي تواند پرچمي داشته باشد. به دليل ارايه طرحهاي مختلف پرچم در حركت ملي آذربايجان جنوبي بدون تفاهم و رضايت اكثريت فعالين ملي اطلاق عنوان پرچم ملي به هر يك از اينها به اختلافات ملي دامن خواهد زد. به اين دليل پرچم ملي آذربايجان جنوبي بايد به دور از هر گونه انحصارطلبي و هوچيگري با توافق فعالين ملي، گروهها و تشكلهاي دروني حركت ملي آذربايجان جنوبي با توافق بر هر طرح كه مد نظر باشد، انتخاب شود. پس از كسب استقلال آذربايجان جنوبي بر اساس مراجعه به آراي عمومي مردم يا رأي پارلمان پرچم مورد توافق اكثريت ماهيت رسمي و قانوني پيدا خواهد كرد. به تأخير انداختن تعيين پرچم ملي تا زمان استقلال آذربايجان جنوبي سهو بوده و تنها زمينه اي براي گسترش اختلافات خواهد بود!

4ـ بنا بر موازين بين المللي پرچم جمهوري آذربايجان نمي تواند تمثيل كننده آذربايجان جنوبي باشد.

در بخش شمالي وطنمان دولتي مستقل و رسمي بر پاست. پرچم جمهوري آذربايجان بار سياسي و حقوقي خاص دارد. به اين دليل بر افراشتن پرچم جمهوري آذربايجان در آذربايجان جنوبي از نظر سياسي و حقوقي در عرصه بين المللي باعث تشتت مي شود. تا به امروز تمامي كساني كه طرحهاي مختلف پرچم پيشنهاد داده اند در اصل با نظر به ضرورت متفاوت بودن طرح با پرچم جمهوري آذربايجان عمل كرده اند.

5ـ سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي در محيطي دمكراتيك و به دور از هر ادعاي انحصارطلبي ارايه مي شود.

سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي از جانب هيچ تشكيلاتي ارايه نمي شود. در اين راستا همه تلاشها توسط گروهي از فعالين ملي مستقل بدون داشتن هر گونه منفعت شخصي و تشكيلاتي و به خاطر منافع ملي آذربايجان جنوبي انجام مي شود. در حالي كه هيچ زمينه اي براي رقابت منفي وجود ندارد، نسبت دادن اين اهتمام به هر تشكلي هم واقعيت ندارد. هر ادعايي از جانب هر شخصي كه باشد پوچ بوده و تنها در راستاي تخريب اين اهتمام ارزيابي مي شود. اين سمبل پس از چندين ماه مذاكره با بسياري از فعالين ملي و اطلاع آنان ارايه مي شود. در اين رابطه به دور از هر گونه رقابت منفي جايي براي خودخواهيها نيست. اين ناشي از اعتقادمان به اصول دمكراسي و عمل بر اساس آن مي باشد.

6ـ طرح پيشنهادي، طرحي جديد نيست.

به اعتقاد ما با توجه به وضعيت سياسي حركت ملي آذربايجان جنوبي پيشنهاد طرحي جديد براي سمبل ملي، خود باعث تفرقه و اختلافات جديد مي شد. به اين دليل ارايه يك طرح جديد مد نظر قرار نگرفت. تاكنون دهها طرح براي آذربايجان جنوبي پيشنهاد شده است. شباهت طرح سمبل به يكي از اين طرحها موجب بروز رقابتهاي منفي و ايجاد اختلافات مي شد. علاوه بر مطالب ذكر شده، ما همچنين خود را در اين مورد محق و صلاحيتدار ندانستيم! به نظر ما طرح چاپ شده در كتاب "خلاصه تاريخ آذربايجان" انتشار يافته توسط تشكل "آذربايجان واحد" BAB)) در سال 1999 طرحي مناسب براي سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي مي باشد. طرح مذكور دقيقاً همانند پرچم آذربايجان شمالي است اما به دليل اسارت آذربايجان جنوبي در بند شوونيزم فارس هلال ماه و ستاره هشت پر در نوار مياني طرح به نشانه ماتم به رنگ سياه است. هدف حركت ملي آذربايجان جنوبي رها ساختن آذربايجان جنوبي از استبداد و اسارت و رساندن آن به آزادي و استقلال است. تنها در آن صورت رنگ سياه از سمبل مليمان پاك خواهد شد. با استناد بر اين تفسير سمبل پيشنهادي به درستي منعكس كننده حركت ملي آذربايجان جنوبي است.

7ـ آيا امروز آذربايجان جنوبي در اسارت نيست؟! آيا ملت آذربايجان جنوبي به دليل اسير بودن غرق در غم نيست؟!

برخيها با اشاره به رنگ سياه هلال ماه و ستاره بر روي سمبل تعبير منفي اين رنگ را به نقد مي كشند. به اعتقاد ما به علت اسارت آذربايجان جنوبي در چنگال شونيزم فارس رنگ سياه سمبل كاملاً مناسب ارزيابي مي شود. آيا امروز ملت آذربايجان جنوبي در اسارت نيست؟ ميليونها ترك قادر به خواندن و نوشتن به زبان مادري خود نيست، ساليان سال است كه ثروتهاي مادي سرزمينمان به تاراج مي رود، هويت ترك آذربايجانيمان تحقير و تحريف مي شود، ميراث ملي و فرهنگيمان نابود مي شود، كساني كه با آگاهي و ايمان ملي طاقت ستم ملي را نياورده و در راه آزادي ملي مبارزه مي كنند، گرفتار مصيبتهاي بي حد و حصر شونيزم فارس مي شوند، ستمهاي بيشماري بر ملتمان اعمال مي شود، آيا روزگار ملتي كه در چنين شرايطي به حياتش ادامه مي دهد، سياه نيست؟! آيا ملتي كه در چنين شرايط سخت و تلخي زندگي مي كند، غرق در غم نيست؟! البته حركت ملي آذربايجان جنوبي بنا بر ضرورت تاريخ براي پايان دادن به سياستهاي آنتي دمكراتيك حاكميت شونيزم فارس روز به روز انكشاف يافته و در آينده اي نزديك اراده شكست ناپذير ملتمان پيروز خواهد شد.
به موضوع ياد شده از زاويه اي ديگر مي نگريم. رنگ سياه در پرچم ملي برخي كشورها به چشم مي خورد. به عنوان مثال رنگ سياه در پرچم كشورهاي مصر و افغانستان به عنوان ياد آوري كننده مظالم دوره استعمار قبول شده و باقي مانده است. گذشته از آن چنانكه ذكر شد رنگ سياه هلال ماه و ستاره سمبل حركت ملي آذربايجان جنوبي موقتي بوده و براي هميشه ماندني نيست.

8ـ سمبل ملي از آن همه است.

سمبل ملي از آن تمام ملت آذربايجان جنوبي است. ما معتقديم كه اين سمبل مي تواند عامل اتحاد تمامي كساني باشد كه در بطن حركت ملي آذربايجان جنوبي در مقابله با استبداد و شونيزم فارس مبارزه مي كنند؛ از جمله كساني كه آمال آذربايجان واحد در انديشه شان است، كساني كه استقلال آذربايجان جنوبي را مي خواهند و كساني كه اداره آذربايجان جنوبي را در چارچوب سيستمي فدرال مي خواهند.

9ـ فرصت تاريخي را از دست ندهيم!

ما فعالين ملي مستقل در وضعيت كنوني حركت ملي آذربايجان جنوبي جهت حل مسئله تعدد پرچمها كه براي ملتمان اهانت آميز مي باشد، با وجود تمامي خطرها و تهديدها پا به ميدان گذاشتيم. با بسياري از فعالين ملي مستقل، گروهها و تشكلها مذاكراتي صورت گرفت. به دليل سختي شرايط و محدود بودن امكاناتمان با برخي از گروههاي فعال مذاكره ممكن نشد كه عذرخواهي از آنها را بر خود وظيفه مي دانيم. با در نظر گرفتن نگاه مثبت بسياري از فعالين نسبت به انتشار اين اطلاعيه اقدام گرديد. اكنون همگان را در مورد اين موضوع تاريخي، مهم و استراتژيك به احساس مسؤليت و تعهد و از دست ندادن اين فرصت تاريخي فرا مي خوانيم. اگر امروز مشكل مطروحه حل نشود، آيا فردا در مقابل قضاوت تاريخ حرفي براي گفتن خواهيم داشت؟!

10ـ به خاطر وحدت ملي و مساوات از فعالين، گروهها و تشكلهاي آذربايجان جنوبي مقبوليت سمبل ملي را خواهانيم.

از تمامي فعالين ملي، گروهها و تشكلها كه در راه استقلال آذربايجان جنوبي در مقابل دشمنان ملتمان مبارزه مي كنند، مي خواهيم كه با احساس مسؤليت تمام با موضوع برخورد كنند. ما عميقاً بر اين اعتقاديم كه سمبل ملي مي تواند همه فعالين ملي و تشكلهايمان را به همديگر نزديك كند. به اين دليل از تمامي كساني كه دغدغه آينده حركت ملي آذربايجان جنوبي را دارند، مي خواهيم كه حمايت همه جانبه خود را از اين مهم دريغ نكنند.

اميد است اين سمبل براي ملت كبيرمان مايه خير و پيروزي باشد!
با آرزوي آزادي و پيروزي ملت كبيرمان!

جمعي از فعالين ملي مستقل
آذربايجان جنوبي
3/جولاي/2008

0 Comments:

Post a Comment

<< Home