Sunday, July 13, 2008در پی ارائه سمبل حرکت ملی آذربایجان جنوبی

ترکان آذربایجان در طول تاریخ همواره بر سرزمین های بخشی از خاورمیانه و آسیای میانه حاکم بوده اند.در این بلاد امپراتوریهایی مقتدری بنا نهاده اند . و برچمی که در کشور کنونی ایران ( بخش کوچکی از امبراتوریهای گذشته بوده) بکار گرفته مشود یادگار امپراتوریهای ترکان آذربایجان بوده است.و در ان زمان این پرچم پرچم صلح ؛ همزیستی وآزادی بود. که متا سفانه بعد از کودتای (1299) که با حمایت دول روس وانگلیس اتفاق افتاد ورضاخان میر پنج بر تخت نشست ممالک محروسه ایران به زندان ملتها بدل گشته وبرچم ان نیز نماد استبداد ؛استعمار دیکتاتوری وظلم وجور تبدیل شد. در این بین ملت آذربایجان که زمانی حاکمیت ایران را در دست داشتند در برهه های مختلف تاریخی مورد قتل و عام بخصوص قتل وعام فرهنگی قرار گرفت و نماد و برچم امبراتوریهای گذشته ترکان آذربایجان اکنون به نماد اشغال وسرکوب در دست نزادپرستان فاشیست فارس تبدیل شده است .آذربایجانیان بر اثر ذهنیت حاکمیت گذشته خود بر ایران این سرزمین را وطن خود تلقی کرده و همواره در تلاش بوده اند که شرایط ایران را برای همزیستی ملتهای ساکن در ان را فراهم نمایند ولی تجارب صد ساله اخیر حرکتهای ملت آذربایجان جنوبی نشانمیدهد که چنین تلاشها بیهوده بوده و آذربایجان راهی جز برای به خود اندیشیدن ندارد.فلذا ملت آذربایجان جنوبی ذر مسیری که قرار گرفته و حرکت هویت طلبانه و آزادیخواهانه که آغاز نموده نیاز به بازنگری اساسی دارد . در این راستا باید بر مبنای باز سازی ذهنیت تاریخی و ملی خویش حرکت نماید. وتمام تئوریها و بر نامه های خود را بر اساس هویت ؛ آرمان ومنافع ملی آذربایجان جنوبی پی ریزی کند .در این گذر می بایست ملت اذربایجان جنوبی مطابق با ادوار گذشته تاریخ؛ خود را در سطح جهانی اثبات و معرفی نماید. از این رو در چنین شرایطی ایجاب مکند بر اساس هویت ملی وارمانهای ملی خویش سمبل ونماد ملی تعین نماید.

ناگفته پیداست که برای هر ملت سمبل ؛آرم ویا نشان های خاص وجود دارد که نشان دهنده هویت ؛ فرهنگ ؛ خصوصیات و آرمان های ان ملت می باشد از این رو پرچم های ملی هر ملت یا هر کشور بر مبنای همین امر تعین مشود . از دیر باز یکی از عناصر مهم در معرفی یک ملت ؛پرچم ویا سمبل آن ملت می باشد که این موضوع امروزه در تشکیل وفرایند حاکمیت ملی نقش تعین کننده ای دارد . در میان کشور های جهان و سازمانهای بین المللی برای رسمیت یک کشور ارائه پرچم ملی بصورت ضرورتی هقوقی در آمده است و حتی در بین کشورهای کثیرالملله که بصورت فدرال ودموکراتیک اداره میشوند برای هر ملت عضو پرچم ملی خاص وجود دارد که در این صورت پرچم چنین کشورهایی بر آمده از آرمان های مشترک ملتهای عضو استبا در نظر گرفتن موارد فوق الذکر تعین نماد وسمبل ملی برای حرکت ملی آذربایجان جنوبی به هر صورت ضرورتی اجتناب ناپذیراست. با توجه به این که سخن از نماد ملی میرود و حرکت ملی نیز نیاز به اتحادوانسجام دارد می بایست سمبل مورد نظر موجب توافق اکثریت قرار گیرد. دراین میان که برخی از فعالان مستقل حرکت ملی آذربایجان جنوبی سمبل نقش ملی ارائه نموده اند از جهات مختلف بخصوص بخاطر دارا بودن شرایط فراتشکیلاتی ونزدیکی به پرچم شمال آذربایجان می تواند راه گشا و موفقیت آمیز باشد.جمعی از فعالین حرکت ملی اذربایجان جنوبی

یاشاسین میللی بیرلییمیز

یاشاسین آذربایجانتبریز:87/4/17

0 Comments:

Post a Comment

<< Home