Wednesday, April 12, 2006آذربايجان انجومنلرى بايراغي (1909-1908)

در تاریخ معاصر رنگ قرمز زمینه پرچم آعامحمدخان قاجار را میسازد که شیر و خورشیدی در دایره سفیدی در میان آنست[v] . پرچم قرمز یکبار در مقاومت شهر تبریز در برابر اشعال شهر توسط روسها بکار رفته . در آنزمان ستارخان و یارانش شبانه پرچم سفید را از جلوی خانه های شهر برمیدارند و بجای آن پرچم برنگ قرمز را قرار میدهند [ تاریخ هجده ساله آذربایجان - احمد کسروی]. در اینجا رنگ سرخ یا قرمز معنی جنگ و مقاومت در برابر روسها را داشته است .


آذربايجان انجومنلرى بايراغي


ملک اشعرای بهار وزیر فرهنگ وقت در 1325 و شاعر نامدار ایران که در این دوره از زندگی اش به ستایش از " چپ " پرداخته بود، بیتی از شعر زیبای وصفی طراز بالای" لاله " خود را باین شکل میسراید :
یا ظفرنامچه لشگر سرخ است که دهر/ بر سر نیزه بیاد ظفر آورده برون ،

طعنه تاریخ آنست که شهر تبریز که در زمان ستارخان با پرجم " قرمز " یا " سرخ " رنگ محافظت شده بود در این زمان با کمک ارتش " سرخ " بدست " تجزیه طلبان " فرقه دمکرات مبافتاد که میتوانست جزئی از " ظفرنامچه " لشگر سرخ رقم زده شود!.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home